A iDM Hőszivattyú Kft. (székhely: 1204 Budapest, Nagysándor József utca 84.), mint az iDM hőszivattyúk magyarországi forgalmazója, a gyártó cég neve: IDM Energiesysteme GmbH, székhelye: Seblas 16-18, A-9971 Matrei i.O. jótállási feltételei alapján a szakkivitelező cégek és a vevők (a vállalkozások és Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében minősül fogyasztók) számára a gyártó által szállított berendezésekre (a továbbiakban: “Berendezés”) 3 év teljes jótállást nyújt, kivéve a jelen jótállási feltételek 1.4. pontjában meghatározott esetet.

A Berendezés meghibásodását és a jótállási igényt írásos módon kell bejelenteni. A felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vevő felelős. Ezen túlmenően a következő termékekre kiterjesztetett anyag szavatosságot (kellékszavatosság) nyújtunk a vevőknek:

Hőszivattyú kompresszorra vonatkozóan 6+4 év az 5. pont szerint Higénia-tárolóra vonatkozóan 20 év.

1.A jótállás terjedelme
1.1. A jótállás a termékek alapanyagának és a gyártásnak a hibátlan, a célnak megfelelő minőségére, valamint a Berendezések hibátlan működésére vonatkozik a Vevő részére történő átadás időpontjában.

1.2. A gyártó konstrukciós és külső megjelenésbeli változtatásai, amennyiben azok sem a Berendezés működését sem pedig az értékét nem változtatják meg, nem képeznek jótállási igényt – ezek jogát a gyártó fenntartja.

1.3. Amennyiben az üzembe helyezést követő 3 éven belül garanciális javításra kerül sor, az alkatrészeket a gyártó díjmentesen biztosítja és az ezzel összefüggő javítási- és úti költséget is megtéríti a szerviz részére.

1.4. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a iDM Hőszivattyú Kft. és a fogyasztó közötti jogviszony esetén a jótállási határidő kezdő időpontja a Berendezés fogyasztó részére történő átadása napja, vagy ha az üzembe helyezést a iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja végzi, a jótállási határidő az üzembe helyezés napjával kezdődik. iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja az üzembe helyezést a fogyasztó részére történő átadását követő 365 napon belül elvégzi, ebben az esetben ettől az időponttól kezdődik a jótállás.

Amennyiben az üzembe helyezést nem a iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja végzi, úgy a jótállás időtartama a Berendezés vevő és/vagy fogyasztó részére történő átadását követő 1 (egy) év, amennyiben a Vevő és/vagy fogyasztó a Berendezést a részére történő átadását követő 1 (egy) éven belül nem helyezteti üzembe.

1.5. A iDM Hőszivattyú Kft. és vállalkozások közötti jogviszony esetén a jótállási határidő kezdő időpontja Berendezés vállalkozás részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja végzi, a jótállási határidő az üzembe helyezés napjával kezdődik. A iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja az üzembe helyezést a vállalkozás részére történő átadását követő 365 napon belül elvégzi, ebben az esetben ettől az időponttól kezdődik a jótállás.

2. A jótállás függetlenül a károk keletkezésének okától nem terjed ki a normális kopásból, elhasználódásból következő okokból keletkezett károsodásokra

■ elemi kár, vis maior, úgymint természeti csapás, villámcsapás,tűz,vihar, jégverés, fagykár stb. okozta hibára;
■ kivitelezési- vagy szakszerűtlen kezelési hibából, rendeltetésellenes használatból, átalakításból, hanyagságból-, szándékos- vagy szakszerűtlen használatból eredő hibára, károkozásra, rongálásra;
■ a fűtési rendszer nem megfelelő vízminőségéből fakadó hibákra.

3. Általános feltételek
3.1. A jótállás csak abban az esetben teljes mértékű, ha a kivitelezést szakképesítéssel és engedéllyel működő cég végzi szabályosan, a szerelési utasításnak megfelelően, a törvényes előírások és a vonatkozó szabványok betartásával és a Berendezéseket egy engedéllyel rendelkező iDM vevőszolgálat helyezi üzembe, valamint az iDM cégnek megküldik a vevő által is aláírt üzembe helyezési jegyzőkönyvet és az előírt karbantartási munkákat elvégzik. A Berendezések idegen kéz által történő megbontása és károsítása a jótállás megvonásával jár. Garanciális javításokat csak a gyártó által előírt módon a gyártó által meghatalmazott személy végezhet.

A kicserélt alkatrészek a gyártó tulajdonát képezik.

Garanciális teljesítés következményeként a cserélt alkatrészekre vonatkozóan a jótállás 2 év.

A jótállás csak akkor érvényes, ha az engedéllyel rendelkező vevőszolgálat a rendszeres karbantartást, úgy mint a hűtőkörök működését tömörségvizsgálatát, a kondenzátor tisztítását elvégzik – ennek gyakorisága a vízminőségtől függ. A hőszivattyúk esetében ez az első évben, majd kétévenként kötelező.

3.2. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint minősülő fogyasztó a Korm. rendelet egy (1) éves jótállási határidején belül elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az iDM Hőszivattyú Kft-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; ha a iDM Hőszivattyú Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a iDM Hőszivattyú Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

3.3. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint egy éves jótállási időtartamon belül, egyebekben fogyasztók esetén az egy éves kötelező jótállási határidőn túl és a vállalkozások között létrejött jogviszonyok esetén a garanciális meghibásodásból következő mindennemű kártérítési igény ki van zárva, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésből eredő kárt.

3.4. A garanciális esetből eredő további költségek, mint pl. hibakeresés vagy más hasonló költségek nem kerülnek megtérítésre – csak az érintett berendezés javítási költségei. Esetlegesen felmerülő igények, mint a Berendezés vagy részegységek átvizsgálásának költségei nem tartoznak a jótállás körébe.

4. Különleges feltételek
A fagyás- és korrózióból adódó hibák azokra a berendezésekre, amelyek nem rendelkeznek biztonsági hőcserélő készlettel, a jótállás nem vonatkozik. Fogyasztói jogvita esetén a vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

5. Kiegészítés
Egyszeri átalánydíj ellenében a hőszivattyú kompresszorára vonatkozóan a garancia időtartama további 4 évvel meghosszabbítható összesen 10 évre. A 3. pontban feltüntetett rendszeres karbantartásokat ebben az esetben is el kell végezni. Az átalánydíj jelenleg, kis teljesítményű gépek esetén EUR 150 + ÁFA.

6. Egyéb
A jótállásból eredő jogok érvényesítésének helye, a Berendezés felállítási helye. A iDM Hőszivattyú Kft. a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és iDM Hőszivattyú Kft. közötti szerződés keretében Berendezésre vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A iDM Hőszivattyú Kft., illetve a javítószolgálat (szerviz) a Berendezés javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Érdeklődik hőszivattyúink iránt?

Keressen minket, kérjen árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Kérjen árajánlatot tőlünk, munkatársaink a lehető leggyorsabban válaszolnak érdeklődésére.

 

 

    GYIK

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.