A iDM Hőszivattyú Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (“ÁSZF”)

PREAMBULUM
A iDM Hőszivattyú Kft. (“Eladó”) az iDM hőszivattyúk forgalmazójaként a hőszivattyúk és tartozékaik (a továbbiakban: “Berendezés”) magyarországi értékesítésével, üzembe helyezésével, valamint szervizelésével foglalkozik.

A jelen ÁSZF a iDM Hőszivattyú Kft., mint Eladó és Vevő között létrejött adásvételi és további szolgáltatási megállapodásokra vonatkozik. A jelen ÁSZF az ajánlatok részét képezi és azt Eladó a www.idm-hoszivattyu.hu weboldalon is közzéteszi. Az Eladó által tett bármilyen ajánlat csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig érvényes.

A szerződés az ajánlatban foglaltak elfogadásával, a megrendeléssel és a megrendelésnek az Eladó által történő írásbeli visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

Vevő írásban megrendelést küld az Eladó részére a következő elérhetőségek egyikére:
Kapcsolattartó: Kovács Zoltán
Cím: 1204 Budapest, Nagysándor József u. 84.
Email-cím: kovacs.zoltan@idm-hoszivattyu.hu

Vevő a megrendelés cégszerű aláírásával a jelen ÁSZF teljeskörű megismerését és annak elfogadását tanúsítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat részét képezi az ÁSZF. Felek egyező akarattal, írásban a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezéstől eltérően is megállapodhatnak. Eladó a Berendezés mennyiségi és egyes technikai paramétereinek (mint pl. a méret, csomagolás, a szín stb.) vonatkozásában a szerződésmódosítás jogát fenntartja.

1. AJÁNLATOK, MEGRENDELÉSEK
Az Eladó ajánlatai – mindenekelőtt a mennyiség, ár és szállítási időpont tekintetében – minden esetben kötetlenek.

2. TELJESÍTÉS HELYE, KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA
A teljesítés helye az Eladó telephelyén működő raktára (címe: [1204 Budapest, Nagysándor József u. 84.]). A Berendezés elszállítását – a mennyiségi és minőségi átvételt követően – Vevő végzi saját szállító eszközével, vagy az általa igénybe vett fuvarozó útján. A Berendezés Vevő részére rendelkezésre bocsátásával a kárveszély a Vevőre száll át.

Amennyiben a szállító-eszközökre történő felrakodást az Eladó végzi, a kárveszély a Berendezésnek az Eladó eszközre történő felrakodásával száll át. Abban az esetben, ha Vevő, vagy annak megbízottja rakja fel a Berendezést a fuvareszközre, akkor a kárveszély a Berendezés Vevőnek történő átadásával száll át az Eladó telephelyén.

Lehetőség van a Vevő írásbeli kérelme és az Eladó írásbeli jóváhagyása esetén arra, hogy a kiszállítást az Eladó végezze a Vevő költségére. Az teljesítés helye ebben az esetben is az Eladó telephelye. A szállítással a fel- és kirakodással kapcsolatos összes költség Vevőt terheli.

3. TELJESÍTÉS IDŐPONTJA
Eladó a teljesítést a visszaigazolt megrendelésben rögzített határidőben vállalja. Eladó szállítási kötelezettsége és annak időpontja mindig azzal a fenntartással érvényes, hogy az Eladónak is időben és szabályszerűen szállítsanak. Előre nem látható, elkerülhetetlen és az Eladó hatáskörén és felelősségi körén kívül eső események (úgy mint a felsőbb erőhatalom, háború, természeti katasztrófa, sztrájk, kizárás, hatósági intézkedés, energia- vagy nyersanyaghiány, tűz- és robbanáskárok, közlekedési- és üzemzavar, felsőbb hatóságok cselekményei, ki- vagy beszállítási lehetőségek utólagos megszűnése és hasonló esetek) mentesítik Eladót ezek időtartamára a határidőben történő teljesítési, szállítási és rakodási kötelezettség alól. A megállapodott határidők meghosszabbodnak az esemény időtartamával, az esemény beálltáról Eladó a Vevőt megfelelő módon értesíti.

A fenti feltételek valamelyikének bekövetkezése a szerződéstől való elállásra is feljogosítják Eladót, anélkül, hogy ennek folytán a Vevőt kártérítési- vagy egyéb igények illetnék meg.

Amennyiben anélkül, hogy a vis maior szerinti szállítási akadály állna fenn, és Eladó túllépi a megállapodás szerinti szállítási- vagy rakodási határidőt, úgy a Vevő köteles írásban legalább 2 hetes póthatáridőt biztosítani Eladónak. Amennyiben ezt a póthatáridőt nem tartja be Eladó, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, viszont nem jogosult a nem teljesítésből vagy a késedelemből eredő kártérítési igényeket érvényesíteni, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésből eredő kárt.

Vevő, vagy megbízottjai – az Eladó által közölt teljesítési időpontban – a termék átvétele végett köteles Eladó telephelyén megjelenni.

Amennyiben Vevő, vagy megbízottja a Berendezés átvétele végett a fenti időpontban nem jelenik meg, a Berendezés ellenértéke esedékessé válik és az Eladó – a Vevő kockázatára és költségére a Berendezést raktározása mellett – jogosult arról számlát kiállítani és Vevő a számla kifizetését nem jogosult megtagadni. Amennyiben a Berendezést nem Vevő cégjegyzésre jogosult képviselője veszi át az Eladótól, Vevő köteles az átvevő személy (fuvarozó) részére az átvételre illetőleg az átvétellel kapcsolatos dokumentáció (számla, szállítólevél, stb.) aláírására vonatkozó írásbeli meghatalmazást adni. A fentieknek megfelelő meghatalmazás hiányában az Eladó a Berendezés kiadását a megfelelő meghatalmazás – vagy azzal egyenértékű Vevői kötelezettségvállalás – benyújtásáig megtagadhatja, amely a teljesítés szempontjából a Vevőnek felróható késedelemnek minősül.

Vevő nem jogosult a Berendezés átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának tekintendő a Berendezés olyan hibája, amely az adott Berendezés rendes működése körében történő használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és a Berendezés funkcionalitását, működését, karbantartását és fejlesztését nem érinti.

4. MINŐSÉG
A Berendezés minőségét az Eladó jogszabályi előírások, illetve ilyen irányú Vevői igény esetén az érvényes szabvány szerint minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja. A terméket az Eladó azonosító jellel látja el.

5. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS
Vevő, vagy megbízottjai a szállítólevél aláírásával elismerik a Berendezés mennyiségi minőségi átvételét. Vevő mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadás- átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik: a) Az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást, b) Az átvétel meghiúsulásának okát. A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének. A formailag nem megfelelő módon vagy határidőben megkifogásolt Berendezés jóváhagyottnak és átvettnek minősül. A megfelelő formában és határidőben beterjesztett és tárgyuknál fogva is jogosult kifogások esetén a Vevő jogosult rá, hogy méltányos – a póthatáridőn belüli – pótteljesítést követeljen.

Megilleti Eladót a választás joga, hogy a hiányosságot kiküszöbölje, vagy helyette kifogástalan Berendezést szállítson. A Vevőt nem illetik meg ezen túlmenő jogok és igények. Így különösen Eladó nem felel a Vevővel szemben a nem teljesítésből vagy hibás teljesítésből eredő kártérítési igények vagy azon ráfordítások megtérítése vonatkozásában, amelyeket a Vevő a szolgáltatások teljesítésében bízva hajtott végre, kivéve, az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésből eredő kárt, illetve ha az Eladó által szállított Berendezés vonatkozásában kifejezetten garanciát vállalt az Eladó annak tulajdonságára nézve, vagy az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság áll fenn.

A kártérítési felelősség az előre látható, tipikus módon keletkező károkra korlátozódik. A Berendezés tulajdonságára vonatkozóan a gyártó termékleírása érvényes. Nyilvános nyilatkozatok, méltatások vagy a reklám nem minősülnek a gyártó termékleírása mellett a vásárolt Berendezés tulajdonságára vonatkozó adatoknak, sem pedig garanciavállalásnak.

Amennyiben a Vevővel szemben saját átvevője vagy valamely fogyasztó a szállított Berendezés hiányossága miatt igényt érvényesít, a Vevő visszkereseti igénnyel csak abban az esetben fordulhat az Eladó felé, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a hiba vagy hiányosság a Berendezés vonatkozásában már a szállítási kárveszélynek a Vevőre történő átszállásakor is létezett. Amennyiben a Vevő a kérdéses Berendezés átvételekor nem jelentett be kifogást az Eladó felé, visszkereseti igényét csak abban az esetben terjesztheti elő, ha bizonyítja, hogy a hiba – amely már a szállítási kárveszélynek a Vevőre történő átszállása előtt is létezett – olyan jellegű, hogy az az átvétel során számára nem volt felismerhető.

6. ELLENSZOLGÁLTATÁS
Az Eladó által az árajánlatban megadott ár – eltérő jelölés hiányában – nettó ár, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót és az INCOTERMS 2000 szerint az Eladó székhelyéről szállítva „exworks” értendő. Eladó fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megrendelés és a teljesítés időpontja között a termelési- vagy árfolyamváltozásból adódó beszerzési költségnövekedés az 5%-ot meghaladja, a költségnövekedés 5%-ot meghaladó mértékét a termék ellenértékében érvényesítse.

Az ellenérték megfizetése 100 %-ban előre fizetéssel történik készpénzben vagy átutalással az Eladó bankszámlájára az Eladó előleg bekérőjét követő 8 napon belül. Amennyiben a felek egyedileg írásban előlegfizetésben állapodnak meg és a Vevő az átadásátvételi időpontját megelőző 10. munkanapig visszavonja a megrendelést és eláll a szerződéstől, úgy Eladó a Berendezés teljes vételára 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult, amely meghiúsulási kötbérösszeget Eladó jogosult beszámítani a Vevő által megfizetett előlegbe. Az előleg összegéből esetlegesen fennmaradó
összeget Eladó azt követő 15 napon belül köteles visszafizetni Vevő részére, hogy a Berendezést harmadik személy részére értékesítette. Eladó a harmadik személy részére történő értékesítésről értesíti Vevőt.

Az átadás-átvételi időpontját megelőző 10 munkanapon belül Vevő nem jogosult visszavonni a megrendelést és elállni a szerződéstől, köteles a Berendezést átvenni és a vételárát megfizetni.

Az ellenérték megfizetése az Eladó bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek. Az Eladó a teljesítést követően legkésőbb 1 munkanapon belül végszámlát bocsájt ki. Az ettől eltérő esetekben a szállítás a tulajdonjog fenntartásával történik. Amennyiben a Vevő ellen a megrendelés visszaigazolását követően csőd, vagy felszámolási eljárás indul, az Eladó kizárólag előre történő készpénz-fizetés ellenében jogosult teljesíteni, egyidejűleg a vételár kiegyenlítését követelni, vagy ennek hiányában minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a szerződéstől. A Vevőt terhelő fizetési kötelezettségekbe csak az Eladó által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

7. TULAJDONJOG FENNTARTÁS
A felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogot a szerződés tárgyát képező Berendezés tekintetében. Vevő a megrendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Berendezésen való tulajdonjog-fenntartását a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztethesse, és a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumot aláír, minden nyilatkozatot megad és minden intézkedést megtesz.

A Vevő csak az Eladó cégjegyzésre jogosult képviselőjének kifejezett írásbeli felhatalmazása alapján jogosult arra, hogy az Eladó által szállított Berendezést elidegenítse vagy beépítse. Vevő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett Berendezést elzálogosítani, biztosítékba adni, vagy egyéb, az Eladó tulajdonát veszélyeztető intézkedést tenni. Vevő köteles a Berendezést a tulajdonjog-fenntartása ideje alatt iDM Hőszivattyú Kft. tulajdonaként megjelölni és gondosan kezelni.

A tulajdonjog fenntartással szállított Berendezés harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási eljárás alá vonása esetén a Vevő köteles az Eladó tulajdonjogát bejelenteni és erről az Eladót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a Vevő az Berendezést a saját tulajdonát képező vagy használatában álló ingatlanba beépíti, a beépítéssel nem szerez tulajdonjogot az Berendezés felett. Amennyiben pedig harmadik személyek részére értékesíti tovább a tulajdonjog fenntartással érintett Berendezést, a harmadik személynek történő eladásakor az ebből az értékesítésből eredő követeléseket köteles Eladóra engedményezni. A fenti esetekben az igényérvényesítés megnyílásakor a Vevő köteles felhívni üzleti partnerei figyelmet az Eladó tulajdonjogára, és köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót. Az ennek során felmerülő költségeket (visszaszállítás, stb.) Vevő viseli. Az Eladóra engedményezett követeléseket és azok adósait Vevő köteles Eladóval ismertetni, és az igényérvényesítéshez szükséges dokumentációt rendelkezésre bocsátani. Eladó felszólítására Vevő köteles az engedményezés kötelezettjeit az engedményezésről haladéktalanul, közvetlenül értesíteni.

Amennyiben a Vevő lényeges kötelezettségeivel, mint például a fizetéssel késedelembe esik, az Eladó jogosult egyéb jogai fenntartása mellett a Tulajdonjog-fenntartás alatt álló Berendezést visszavenni és szerződéstől elállni. Visszavétel esetén Vevő az első felszólítására köteles az Eladónak, vagy megbízottjának haladéktalanul hozzáférést engedni és kiszolgáltatni a még nála található tulajdonjog fenntartással érintett Berendezést, és köteles a tulajdonjog fenntartásos Berendezéshez kapcsolódó, harmadik személyekkel szemben esetlegesen fennálló igényeit Eladóra engedményezni.

Engedményezés esetén Vevő, mint engedményező köteles a kötelezettet az engedményezésről értesíteni oly módon, hogy az engedményezés tényét, az engedményezett követelést és az engedményes személyét is rögzítő engedményezési okiratot az engedményezési szerződés aláírását követő 3 napon belül átadja kötelezettnek, továbbá kötelezettséget vállal, hogy az értesítés tartalmazza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:198. §-a szerinti teljesítési utasítást, amelynek értelmében kötelezett a iDM Hőszivattyú Kft., engedményesnek (székhely: 1204 Budapest, Nagysándor József utca 84.) köteles teljesíteni.

A tulajdonjog fenntartásos Berendezés visszavétele, valamint az Eladó által történő birtokbavétel, nem foglalja magában a szerződéstől való elállást.
8. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Ha a Vevő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy az Eladó választása szerint jogosult és/vagy minden további megrendelés teljesítését felfüggeszteni, a szerződéstől elállni, a késedelem időtartamára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mindenkori késedelmi kamatot követelni, illetve a jelen Általános Szállítási Feltételekben meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmazni.

Eladó jogosult továbbá valamennyi, az igényérvényesítéssel keletkező költségét áthárítani Vevőre.

A jelen ÁSZF-ben, illetve Egyedi Szerződésben meghatározott megszüntetéshez való jogokon túl Eladó jogosult az adott Egyedi Szerződést felmondani, amennyiben a Vevő a Szerződést súlyosan megszegte, és nem orvosolja a szerződésszegést az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

9. SZELLEMI ALKOTÁSOK ÉS EGYÉB OLTALMAK
Eladó előtt nem ismert harmadik személy jogerősen megállapított igénye, amely a Berendezés rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát akadályozná. Vevő köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót, amennyiben harmadik személynek az Berendezés rendeltetésszerű és szerződésszerű használata miatt oltalmi jog megsértéséből eredő joga merül fel a Vevővel szemben.

Eladó által átadott jog által védett bármely felmérés, software, rajz, specifikáció, eljárás és egyéb információ tekintetében az Eladó minden jogot fenntart, azok az Eladó írásos engedélye nélkül harmadik személynek nem adhatók át, és a szerződés célján kívül nem használhatóak fel.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A szerződő felek jelen szerződésből fakadó jogvitájuk esetére az Eladó székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben – különös tekintettel a felelősségi kérdésekre és a minőségi reklamáció kérdéseire – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) rendelkezései az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételek, a szerződéses megállapodás és/vagy a jelen szállítási feltételek rendelkezéseinek, azok módosításának, kiegészítésének egészben vagy részben való érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Az érvénytelen rendelkezéseket olyan – érvényes – rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek alkalmasak arra, hogy a lehető legteljesebb mértékben megvalósítsák a kimaradó előírás által elérni kívánt gazdasági célt. Az Eladó és a Vevő között létrejött szerződéses megállapodás és/vagy a jelen ÁSZF módosítása, kiegészítése, valamint a kiegészítő megállapodások kizárólag írásban érvényesek.

Érdeklődik hőszivattyúink iránt?

Keressen minket, kérjen árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Kérjen árajánlatot tőlünk, munkatársaink a lehető leggyorsabban válaszolnak érdeklődésére.

 

 

    GYIK

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.