1. Bevezetés

 

KZiTERRA Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 39.) (a továbbiakban: KZITERRA) fontosnak tartja személyes adatainak védelmét, és az adatainak felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) többek között tájékoztatást nyújt a KZITERRA által kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogairól és választási lehetőségeiről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.

 

A KZITERRA, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

 

 1. Általános tájékoztatás

 

 1. Az Ön személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, (i) ha ahhoz Ön – az érintett – hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 2. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 3. A honlapot kizárólag 18. életévüket betöltött és cselekvőképes személyek használhatják illetve vehetik igénybe az KZITERRA szolgáltatásait mint például termékek online vársárlása. 18 éven aluli személyek nem iratkozhatnak fel a KZITERRA hírlevelére. A KZITERRA mindent megtesz, hogy kiszűrje a 18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését és rendelését. A amennyiben a tény a KZITERRA tudomására jut, törölheti a személyes adatait és a rendelését.

 4. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 5. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

 6. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 7. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 8. Az érintett (Ön) írásban kérelmezheti az adatkezelőnél (KZITERRA) (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 9. A KZITERRA minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magába foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. Az érintett – Ön – kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintett – Ön – felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.

 10. Az érintett (Ön) írásbeli kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 1. Adatkezelési összefoglaló

A jelen pontban lévő összefoglaló célja, hogy a www.idm-hoszivattyu.hu honlapon történő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és a teljes Szabályzatot kivonatos formájában jelenítse meg a könnyebb átláthatóság érdekében készült. Kérjük, olvassa el az egyes adatkezelésekre vonatkozó teljes tájékoztatást, amelyeket a 2. ponttól talál meg.

 

 

A.      KZITERRA Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Üzleti célú adatbázis építése, direkt marketing a KZITERRA-val kapcsolatos információk és promóciókról való tájékoztatás, hírlevélküldés

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

vezeték- és keresztnév, cím, email cím, telefonszám, cégnév

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérésére történő törléséig, hírlevélről történő leiratkozásáig.

Adatkezelő:  

KZiTERRA Korlátolt Felelősségű Társaság. (2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 39.)

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-116533/2017.

A hírlevéllel kapcsolatos részletes tájékoztatást 3. A pontban találja.

B.       Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel során

Az adatkezelés célja:

A KZITERRA-val való kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérésére történő törlésig

Adatkezelő:  

KZiTERRA Korlátolt Felelősségű Társaság. (2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 39.)

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos részletes tájékoztatást 3.B. pontban találja.

 

C.      Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépe a merevlemezén tárol. Céljuk és működésük alapján a www.idm-hoszivattyu.hu oldalon használt cookie-k  a következők kategóriákba sorolhatók: (i) feltétlenül szükséges cookie-k; (ii) funkcionális cookie-k és (iii) teljesítménynövelő cookie-k.

Az adatkezelés célja:

A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését, felhasználók és a munkamenet azonosítását

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

azonosítószám, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama:

cookie kategóriától függően eltérhet, a cookie törléséig vagy érvényességi idejük lejártáig

Adatkezelő:  

KZiTERRA Korlátolt Felelősségű Társaság. (2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 39.)

Adatfeldolgozó:

Google Inc., (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA),

Facebook-ot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) működteti azonban a www.facebook.com / facebook.hu magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős.

 

 

 

 

 

Cookie neve

Cookie azonosítója

Cookie Szolgáltató

Cookie által kezelt adatok

Cookie élettartama

Google AdWords

….

Google Inc.

azonosítószám, dátum, időpont

Google Analytics

_ga

Google Inc.

azonosítószám, dátum, időpont

2 év (általános) nálam ami megjelent lejárati idő:

2019. március 28., csütörtök 13:00:34

Google Analytics

_gat

Google Inc.

azonosítószám, dátum, időpont

10 perc (általános)

nálam ami megjelent lejárati idő:

2017. március 28., kedd 14:01:35

Általában a share opcióhoz használt cookie

__unam

nálam ami megjelent lejárati idő:

2017. december 28., csütörtök 0:00:00

 

A cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatást 6. pontban találja.

Ön saját számítógépéről bármikor jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás módja a különböző böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van rá lehetőség.

2.        Adatkezelő

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében az adatkezelő:

KZiTERRA Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 39.
cégjegyzékszám: Cg.13-09-181293
adószám: 25565393-2-13

Telefonszám: +3630 9415 510 / +3630 977 1805
Email cím: info@idm-hoszivattyu.hu

 a továbbiakban: Adatkezelő.

A www.idm-hoszivattyu.hu honlap (a továbbiakban: “honlap” vagy „honlapunk”) látogatói (a továbbiakban: „Felhasználó”„Felhasználók” vagy „Ön”) által megadott adatok kezelője a honlapot üzemeltető KZITERRA.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Jelen Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint érintettet a személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, feldolgozásáról és tárolásáról (továbbiakban együtt: Felhasználás). Az Infotv. alapján a személyes adatainak felhasználása elleni tiltakozással kapcsolatos további információt 7. pontban találja.

A KZITERRA adatkezeléseivel kapcsolatos szabályok folyamatosan elérhetők a www.idm-hoszivattyu.hu/adatvedelmi_nyilatkozat oldalon. A KZITERRA fenntartja magának a jogot a Szabályzatban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti az érintetteket.

A KZITERRA törekszik a minél teljesebb tájékoztatásra, így amennyiben Önnek a Szabályzattal kapcsolatosan kérdése lenne, írjon kollégánknak a fenti email címen.

A KZITERRA fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja, valamint elősegíti az információs önrendelkezési joguknak a gyakorlását. A KZITERRA a személyes adatokat bizalmasan kezeli és biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A KZITERRA megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéssel védi az adatok biztonságát.

A KZITERRA adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) ;

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

3.        A KZITERRA által végzett személyes adatok gyűjtésének és kezelésének a köre

A személyes adatok olyan információ, amely Önt azonosítja, mint például név, email cím, postai cím. A KZITERRA nem gyűjt személyes adatokat Öntől kivéve, ha Ön ezeket kifejezetten megadta (hírlevélre való feliratkozás vagy kapcsolatfelvétel) és az adatkezeléshez hozzájárult.

Kizárólag az Ön hozzájárulásának megfelelően – figyelemmel a terjedelmére és időbeli korlátozásra – történik az Ön személyes adatainak a tárolása, felhasználása vagy továbbítása és csak olyan mértékben amennyiben az szükséges, például annak érdekében, hogy a direkt marketing megkereséseket küldjünk Önnek, amely a KZITERRA-val kapcsolatos információk és promóciókról való tájékoztatást tartalmaz vagy válaszoljunk a kérdéseire.

A KZITERRA garantálja, hogy nem értékesít, ill. ad kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

Mindenki kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő (az a személy, aki más adatait megadja) kötelessége az érintett írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése. Az Adatközlő aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő az Adatkezelőnél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

A jogi személyek (és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) által kapcsolattartóként megadott személyek esetében is kizárólag a kapcsolattartó természetes személy adhatja meg a személyes adatait és járulhat hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez. Amennyiben nem a kapcsolattartó természetes személy adja meg a személyes adatait akkor (i) Adatközlő kötelessége az érintett (kapcsolattartó természetes személy) írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése (ii) annak szavatolása, hogy a kapcsolattartóként megadott személy valamilyen jogviszonyban van a jogi személlyel (és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel) és ennek keretében látják el feladatukat (jellemzően munkaviszony vagy valamilyen munkaviszony jellegű más jogviszony, megbízási jogviszony, tagsági jogviszony stb). Az Adatközlő ez esetben is kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő az Adatkezelőnél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

 

A.      KZITERRA Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A KZITERRA Hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat üzleti célú adatbázis építésére használjuk fel és az abban szereplő érintetteknek (Önnek) direkt marketing megkereséseket küldünk, amely híreket, ajánlatokat és más információt tartalmaz a KZITERRA-ról. A Hírlevélben személyre szabott reklámokat kap a termékekről és szolgáltatásokról.

A Hírlevélre történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott összeállítást készítsünk Önnek Hírlevélben a hírekből, ajánlatokból és más információkból és megküldjük Önnek.

Amennyiben szeretne, Hírlevelet kapni, kérjük a jelen pontban foglalt tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását a Hírlevélre való regisztráció során az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy KZITERRA a megadott személyes adataimat a Szabályzatban meghatározottak szerint a Hírlevél (direkt marketing megkeresések) küldése céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

Amennyiben Ön a megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KZITERRA, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés célja direkt marketing megkeresések küldése. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai vezeték- és keresztnév, cím, email cím, telefonszám, cégnév fent leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a KZITERRA által.

A checkbox kijelölésével és a Hírlevélre történő regisztráció véglegesítésével az érintett (Ön) kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait Hírlevél küldése célból a KZITERRA tárolja, illetve folyamatosan felhasználja.

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart. Amennyiben a továbbiakban nem kívánja, hogy hírlevelet küldjünk, az Ön részére bármikor kérheti (opt-out) ennek a felfüggesztését és leiratkozhat róla. A leiratkozáshoz kérjük klikkeljen a linkre ami minden hírlevélben szerepel. Ezután végigvezetjük Önt a leiratkozási folyamaton vagy küldhet nekünk egy emailt a info@idm-hoszivattyu.hu email címre, amiben visszavonja a hírlevél küldéshez való hozzájárulását.

Az érintett (Ön) tudatában van a Szabályzat 7. és 9. pontjában és az Infotv. 14.§. és 15.§ foglalt jogaival, így annak is, hogy kérelmezheti a KZITERRA-nál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a KZITERRA címén e-mailben az info@idm-hoszivattyu.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1204 Budapest, Nagysándor József u. 84., mindkét esetben a levelezési cím megadásával.

 

 1. Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel során

Amennyiben Ön kapcsolatot kíván felvenni a KZITERRA-val vagy kérdése / észrevétele lenne akkor felvetheti velünk a kapcsolatot a https://idm-hoszivattyu.hu/ oldalon a “Kapcsolat” űrlap kitöltésével vagy az info@idm-hoszivattyu.hu email címre küldött email útján teheti meg.

Amennyiben szeretne, szeretne kapcsolatot felvenni velünk akkor a jelen pontban foglalt tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy KZITERRA a megadott személyes adataimat a Szabályzatban meghatározottak szerint a Kapcsolatfelvétel céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

Amennyiben Ön a https://idm-hoszivattyu.hu oldalon vagy az info@idm-hoszivattyu.hu email címen keresztül kapcsolatot vesz fel a KZITERRA-val amely során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KZITERRA, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai vezeték- és keresztnév, és email cím és telefonszám fent leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a KZITERRA által.

Az üzenet beküldésével érintett (Ön) kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait kapcsolat felvételi célból a KZITERRA tárolja, illetve folyamatosan felhasználja, tehát a megadott elérhetőségen üzenetet küldjön az érintettnek (Önnek),

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart.

Az érintett (Ön) tudatában van a Szabályzat 7. és 9. pontjában és az Infotv. 14.§. és 15.§ foglalt jogaival, így annak is, hogy kérelmezheti a KZITERRA-nál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a KZITERRA címén e-mailben az info@idm-hoszivattyu.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1204 Budapest, Nagysándor József u. 84., mindkét esetben a levelezési cím megadásával.

4.                Adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatokat csak addig tároljuk ameddig az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez hozzájárulását adta vagy jogszabályi kötelezettségünknek eleget együnk.

Amennyiben kifejezett hozzájárulását adta, hogy felhasználjuk a személyes adatait direkt marketing megkeresések (például Hírlevélre) küldése céljából akkor a személyes adatait addig kezeljük, amíg a hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulását a jövőre nézve bármikor díjtalanul visszavonhatja.

5.                  Korlátozott adat átadás – Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A kérésének teljesítése során szükséges lehet, hogy a KZITERRA átadja a személyes adatait más külsös szolgáltatóhoz vagy átirányítsa Önt külsös szolgáltatók oldalára. KZITERRA minden külsös szolgáltatóitól elvárja, hogy a személyes adatait az elvárásainknak, valamint a Szabályzatnak, továbbá az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályoknak megfelelően tárolja.

Más esetben nem adunk tovább személyes adatot harmadik személyeknek az Ön hozzájárulása nélkül, továbbá nem értékesítünk vagy adunk kölcsön adatot. Azonban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kiadjunk információt Önről, amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket vagy jogosan fellépő hivatali vagy rendvédelmi szervek megkeresése esetén.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja az érintetteket.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

6.        A honlap látogatásakor automatikusan mentett információk / cookie-k használata

A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol.

Annak érdekében, hogy honlapunk használatát elősegítsük cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol és amelyek szükségesek a honlapunk használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, miként használják a honlapunkat és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapunkon megnéztek-e már. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk Ön korábban ellátogatott-e már a honalapunkra vagy Ön egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni kérjük állítsa úgy be az internet böngészőjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezéről és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

Céljuk és működésük alapján a cookie-k a következő kategóriákba sorolhatók:

a.                                     feltétlenül szükséges cookie-k;

b.                                    funkcionális cookie-k és

c.                                     teljesítménynövelő cookie-k.

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k

A feltétlenül szükséges cookie-k garantálják azoknak a funkcióknak a működését, amelyek nélkül nem tudnád szándékodnak megfelelően használni a weboldalunkat. Ezeket a cookie-kat csak mi használjuk, ezért ezek “első fél cookie-k”. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt összes információ a saját weboldalunkra kerül.

A feltétlenül szükséges cookie-k teszik lehetővé például, hogy amikor honlapunk különböző aloldalaira kattint, folyamatosan regisztrált felhasználóként érzékeljünk, és ne kelljen mindig újra belépnie, ha egy új aloldalt nyit ki.

A feltétlenül szükséges cookie-k használata a weboldal látogatójának beleegyezése nélkül is lehetséges. Ezért a feltétlenül szükséges cookie-kat nem lehet egyénileg ki- és bekapcsolni. Ez a funkció csak akkor érhető el az Ön számára, ha olyan cookie-ról van szó, amelynek használatához a beleegyezése szükséges, ilyenek a funkcionális és a teljesítménynövelő cookie-k. Azonban bármikor lehetősége van, hogy általánosságban kikapcsold a cookie-kat a böngésződben (lásd lent).

b. Funkcionális cookie-k

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik, hogy tároljuk a korábban megadott adatokat (például a felhasználónevet vagy a választott nyelvet), és ennek alapján magasabb szintű, személyre szolgáltatást nyújthassunk. Ezek a cookie-k csak anonim információkat gyűjtenek és tárolnak, így nem képesek követni a mozgását más weboldalakon.

 

c. Teljesítménynövelő cookie-k /Online reklámra használt cookie-k

A teljesítményfokozó cookie-k információt gyűjtenek arról, látogatóink hogyan használják a weboldalunkat; ennek célja, hogy mindig javíthassuk honlapunk vonzerejét, tartalmát és használhatóságát. Az weboldalunkon olyan cookie-kat használunk, amelyek harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat és ezeket arra használjuk, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak Önnek. Az ilyen cookie-k segítenek például annak meghatározásában, hogy a látogatók felkeresik-e az aloldalakat, ha igen, melyeket, és milyen típusú tartalmak különösen érdekesek a számukra. Különösen fontos, hogy rögzítsük, a felhasználók összesen hány alkalommal keresték fel honlapunkat és az aloldalakat, mennyi időt töltöttek weboldalunkon, milyen sorrendben keresték fel az oldalakat, milyen kulcsszavak vezették ide a látogatókat, milyen országból, régióból, és ha ez tudható, mely városból keresték fel oldalunkat, és látogatóink milyen arányban használtak mobil eszközöket a böngészéshez. Szintén rögzítjük a mozgást, a kattintást és az egérrel való oldalgörgetést, mindezt azért, hogy megtudjuk, weboldalunk mely részei különösen érdekesek a látogatók számára. Ennek eredményeként weboldalunk tartalmát célzottan a felhasználóink igényeihez tudjuk igazítani, és optimalizálhatjuk a felajánlott tartalmakat, szolgáltatásokat.

A cookie-k felhasználatával nyert információkat anonim elemezzük. Ennek alapján saját weboldalunkon és harmadik személyek weboldalán a saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni Önnek.

A honlapunkra történő látogatással – vagy amennyiben előszőr látogat az oldalra és korábban nem járult hozzá a cookie-k használatához a check box bejelölésével – Ön hozzájárul ahhoz, hogy a KZITERRA a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

Weboldalunkon a következő funkcionális cookie-kat használjuk:

(1) Google AdWords,  Google Analytics és Google DoubleClick

Ez a honlap Google AdWords remarketing cookie-t használ, ami a Google egy elemző és konverzió követő szolgáltatása, ami a Google AdWords része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít az AdWords eltárol egy konverzió követő cookie-t („konverzió cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 30 nap után és nem teszik lehetővé az Ön egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a honlapunkon akkor, mi és a Google felismerjük, hogy rákattintott a reklámra és át lett irányítva erre az oldalra.

A konverzió cookie-k által megszerzett információknak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére, akik a konverzió követést alkalmazzák. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk a felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg és ellátogattak az oldalra a konverzió követő jelzéssel.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.

A Google remarketing funkciójával elérhetjük azon felhasználókat, akik már ellátogattak a honlapunkra. Például reklámokat tudunk megjeleníteni azon célcsoportunknak, akik már érdeklődésüket fejezték ki a termékeink és a szolgáltatásaink iránt. Továbbá a Google reklám hálózatában („hálózat”) lévő honlapokon az utolsó 30 napban tanúsított felhasználói szokások alapján és a szövegérteleméhez kapcsolódó keresőmotor segítségével az AdWords meghatározza milyen közös érdeklődésen osztoznak a honlapunkra látogatók. Ezen információk alapján az AdWords új potenciális vásárlókat keres marketing célból, akiknek az érdeklődése és a karaktere hasonló a honlapunkat meglátogató felhasználókéval. A célcsoport specifikus remarketinget a Google Analytics és Google DoubleClick cookie-k segítségével történik.

További információért a Google AdWords-szel kapcsolatos felhasználási feltételekről és az adatvédelemről kérjük látogasson el az alábbi linkekre:

http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

http://www.networkadvertising.org/choices/#completed

Ön letilthatja a Google Analytics cookie marketing célból történő felhasználását az alábbi linken:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Cookie-kal kapcsolatos további információ itt érhető el:

http://www.aboutads.info/choices/

http://www.youronlinechoices.eu/

7.      Social plug-ins / beépülő modul

A honlapunk lehetővé teszik a közösségi hálózatok és oldalak (továbbiakban: közösségi oldal) úgynevezett beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a Facebook “Share” és “Share with friends” gombját, amelynek a honlapja www.facebook.com és a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) működteti. Azonban a facebook.hu magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős. A beépülő modulokon rendszerint fel van tüntetve a Facebook logo. A Facebook beépülő modulokon túlmenően oldalaink a “Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA),.

Adatvédelmi okokból szándékosan úgy döntöttünk, hogy nem használunk direkt közösségi oldal plug-in-eket a honlapunkon.  Ezért szinte nincsen automatikus adattovábbítás a közösségi oldalaknak, mint például a Facebook és a Google+ ha az oldalunkra látogat. Ha Ön aktívan klikkel a vonatkozó gombra kizárólag akkor létesít kapcsolatot a böngészője a vonatkozó közösségi oldal szervereivel, tehát a vonatkozó gombra való kattintással (például “Pass on”, “Share” or “Share with friends”) Ön hozzájárul, hogy a böngészője kapcsolatot létesítsen a vonatkozó közösségi oldal szerverével és felhasználási adatokat küldjön a vonatkozó közösségi oldal üzemeletetőjének.

Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről illetve ezek feldolgozásáról és használatáról továbbá az Ön jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magán szféráját védik ezzel kapcsolatosan kérjük nézze meg az adatvédelmi tájékoztatóját a vonatkozó közösségi oldalnak, a Facebook-é itt http://www.facebook.com/about/privacy/ és itt http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 érhető el.

Facebook adatvédelmi tájékoztató – https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+ adatvédelmi tájékoztató – http://www.google.com/policies/privacy/

8.      A érintett (Ön) jogai a kezelt adataival kapcsolatban úgy mint személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, visszavonás, zárolás és törlés

KZITERRA az Ön kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@idm-hoszivattyu.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1204 Budapest, Nagysándor József u. 84., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.

Ön jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az info@idm-hoszivattyu.hu e-mail címen és postai úton a következő címen: 1204 Budapest, Nagysándor József u. 84. mindkét esetben a levelezési cím megadásával. KZITERRA a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Ön a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a Hírlevél leiratkozással vagy info@idm-hoszivattyu.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1204 Budapest, Nagysándor József u. 84., ingyenesen, indokolás nélkül, a levelezési cím megadásával. KZITERRA a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli Önt a nyilvántartásából.

Törlés helyett a KZITERRA zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a KZITERRA az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az KZITERRA tájékoztatja a Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

•          ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az KZITERRA vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

•          ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

•          a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az KZITERRA a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön a KZITERRA döntésével nem ért egyet, illetve ha az KZITERRA a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9.    Adatvédelem

Olyan technikákat és szervezeti intézkedéseket tettünk, amelyek védik az ön adatait azoknak az elvesztésétől, módosításától vagy harmadik személyek általi hozzáféréstől. Az általunk használt eljárásokat rendszeresen fejlesztjük, hogy megfeleljen a technológia fejlődésének.

A KZITERRA kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

A KZITERRA gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa őket nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A KZITERRA megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az KZITERRA az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az KZITERRA megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes és banki adatainak a honlapunkon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a KZITERRA az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a KZITERRA nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért, illetve Önnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

10.      Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a info@idm-hoszivattyu.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1204 Budapest, Nagysándor József u. 84..

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. / email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

11.    Frissítések és módosítások

A Szabályzatot módosíthatjuk, vagy annak részeit frissíthetjük az Ön előzetes tájékoztatása nélkül. Kérjük mindig ellenőrizze a Szabályzatot a honlap használata előtt, annak érdekében, hogy tájékozódjon annak legfrissebb állapotáról, ha módosítás vagy frissítés történt. A szabályzat legutolsó változata: 2017.április 11.

Érdeklődik hőszivattyúink iránt?

Keressen minket, kérjen árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Kérjen árajánlatot tőlünk, munkatársaink a lehető leggyorsabban válaszolnak érdeklődésére.

 

 

  GYIK

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ante nulla, laoreet semper aliquet quis, eleifend eu augue. Vestibulum id semper enim, et bibendum nibh. Etiam bibendum luctus mauris. Pellentesque eget felis bibendum, vulputate neque at, vulputate felis. Quisque non metus tincidunt, tincidunt mauris a, suscipit est.